Privacy Policy

Privacy Policy

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Deskundigonderzoek.nl persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft Deskundigonderzoek.nl opgesteld om u te informeren over hoe Deskundigonderzoek.nl met persoonsgegevens omgaat.

1. Wie is Deskundigonderzoek.nl?

Deskundigonderzoek.nl is een handelsnaam van Michiel Jonathan Beheer B.V. gevestigd te Hilversum.

2. Bescherming van uw persoonsgegevens

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Deskundigonderzoek.nl zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Deskundigonderzoek.nl heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Deskundigonderzoek.nl wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

3. Persoonsgegevens

Deskundigonderzoek.nl verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Deskundigonderzoek.nl gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover Deskundigonderzoek.nl als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt.

Deskundigonderzoek.nl verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, accountgegevens, door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc.
 • Bezoekers van de website: IP-adres, accountgegevens, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.
 • Werknemers: NAW-gegevens, Geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, etc.

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van Deskundigonderzoek.nl (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Deskundigonderzoek.nl uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

4. Doeleinden

Deskundigonderzoek.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten van Deskundigonderzoek.nl.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Het onderhouden van contact.
 • Verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.
 • Facturering.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Marketing.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.

5. Grondslagen

Deskundigonderzoek.nl gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.

Deskundigonderzoek.nl verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast is Deskundigonderzoek.nl in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft.

Tevens verwerkt Deskundigonderzoek.nl persoonsgegevens, omdat Deskundigonderzoek.nl of een derde (de klant, leverancier of een andere partij) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het uitvoeren van de met de klant/leverancier gesloten overeenkomst.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Deskundigonderzoek.nl verwerkt gegevens van haar personeel primair op basis van de met de personeelsleden gesloten (arbeids)overeenkomsten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

6. Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Deskundigonderzoek.nl persoonsgegevens uitwisselen. Deskundigonderzoek.nl kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Deskundigonderzoek.nl aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

 1. Verstrekking aan andere Deskundigonderzoek.nl member firms en doorgifte van gegevens buiten de EER

Het is mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande kan tevens inhouden dat er overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden aan landen of regio’s zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. In dergelijke gevallen zal Deskundigonderzoek.nl ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

8. Hoe Deskundigonderzoek.nl uw gegevens beveiligt

Deskundigonderzoek.nl vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Deskundigonderzoek.nl passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

Medewerkers van Deskundigonderzoek.nl hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

9. Inbreuk op de beveiliging

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Deskundigonderzoek.nl heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek. Zie punt 12 hieronder voor de contactgegevens
Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

10. Hoe lang Deskundigonderzoek.nl uw gegevens bewaart

Deskundigonderzoek.nl zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Deskundigonderzoek.nl zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

11. Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

Informatie
Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage
U kunt vragen om inzage als u denkt dat Deskundigonderzoek.nl persoonsgegevens van u verwerkt, Deskundigonderzoek.nl geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Rectificatie of gegevenswissing
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Deskundigonderzoek.nl van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Deskundigonderzoek.nl vragen uw gegevens te wissen. Deskundigonderzoek.nl zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Deskundigonderzoek.nl zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

Beperking en bezwaar
U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Deskundigonderzoek.nl te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Deskundigonderzoek.nl uw verzoek honoreren. Deskundigonderzoek.nl zal haar besluit aan u melden.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie punt 14 hieronder voor de contactgegevens.

12. Vragen – klachten

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Deskundigonderzoek.nl, laat dit dan vooral aan ons weten. Deskundigonderzoek.nl zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken

Contactadres:
Deskundigonderzoek.nl
T.a.v. Peter Schimmel
peter.schimmel@deskundigonderzoek.nl
Vuurvlindermeent 29
1218GZ Hilversum

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Deskundigonderzoek.nl kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deskundigonderzoek.nl raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2020.

Blijf op de hoogte!

Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon