Deskundigonderzoek.nl

De beste ondersteuning voor advocaten, accountants en bedrijven door verhelderend feiten- en toedrachtonderzoek op financieel-economisch gebied en op het gebied van integriteit.

Verhelderend in dispuut!

Op ieder van onderstaande gebieden is in de meest uiteenlopende zaken en branches, nationaal en internationaal, vergaande ervaring opgedaan in de afgelopen 35 jaar.

Forensische accountancy

Optredend als financieel economisch deskundige/forensisch accountant/onderzoeker in (potentiële) rechtsgedingen, tot in de rechtszaal, meestal als partijdeskundige op verzoek of onder aansturing van een advocaat, ter vaststelling en verheldering van de relevante feiten, soms ter inkeer van een partij.

Fraude onderzoek

Vaak op instigatie van een extern accountant maar soms de organisatie zelf, eenmalige ondersteuning van organisaties in geval van een personeelsfraude, directiefraude of corruptiegeval, om duidelijkheid te krijgen over de toedracht, aard en de omvang van het incident en de rol daarbij van betrokkenen.

Integriteit- en fraudebeheersing

Hulp aan organisaties om hun integriteit- en fraudebeheersing op niveau te krijgen en te behouden, waarbij het minder gaat om regels en procedures, maar vooral om een gezonde bedrijfsecologie die in staat is de uitdagingen van alledag te weerstaan door inzicht, kennis en kunde.

Educatie

Educatie over de bovenstaande onderwerpen bij verschillende lesinstellingen en op eenmalig verzoek.

Deskundigonderzoek

Mijn belofte

Verhelderend in dispuut door onderzoek.

Een opdracht moet altijd een gerechtvaardigd belang dienen en relevant zijn. Ik ga geen stok zoeken om iemand te slaan. Mijn rol is onafhankelijk feitenonderzoek te verrichten, ter verheldering van een toedracht ten behoeve van waarheidsvinding. Dat kan als deskundige in een rechtsgeding of als forensisch accountant in een fraudeonderzoek. Maar ik wil wel altijd vooraf weten wat er met de uitkomsten van mijn onderzoek wordt beoogd. Alleen dan is een onderzoek relevant.

Ook binnen het belang van een advocaat zal ik mijn rol onafhankelijk verrichten. Ik ga geen feiten verzwijgen of verzinnen; ik vertegenwoordig noch de advocaat, noch zijn cliënt. Een advocaat dient zowel de sterke kanten als de zwakke kanten van zijn te bepleiten zaak te kennen en is derhalve gediend met onafhankelijk en objectief onderzoek. Juist daarmee help ik advocaten hun zaken te winnen, want dat is het belang dat ik dien.

Passie, energie en betrokkenheid drijven mij mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik ben niet foutloos en nodig mijn client daarom altijd uit mijn bevindingen te weerleggen, te weerspreken, totdat we weten dat wij het bij het rechte eind hebben of dat onze verschillen van inzicht blijvend zijn, maar dat we het daar dan wel over eens zijn.

Mijn aanpak

Relevant

De deskundig onderzoeker stelt vast welke (gesloten) vraag zijn cliënt met de uitkomsten van zijn onderzoek wil beantwoorden. Die onderzoeker gaat bij zijn cliënt na wat hij met de uitkomsten van het onderzoek beoogt te gaan doen.

Op basis van deze kennis, staat voor de onderzoeker het juridisch kader vast waarbinnen het onderzoek zich afspeelt. Dat juridisch kader is bepalend voor het verdere ontwerp van het onderzoek.

Binnen dat kader formuleert de onderzoeker de feitelijk te beantwoorden (open) onderzoeksvragen en het daaruit volgende plan van aanpak, zodat de cliënt precies krijgt wat hij nodig heeft om zijn vraag te beantwoorden de beoogde actie te kunnen rechtvaardigen.

Dat maakt een onderzoek relevant.

Verifieerbaar

Een onderzoeker legt voor iedere bewering in zijn rapport zijn bronnen en de uitkomsten daarvan vast. De authenticiteit van de bronnen en uitkomsten dient zo goed als mogelijk te worden vastgelegd.

Een gespreksverslag krijgt waarde als het gedeeld blijkt te zijn met de geïnterviewde en met correcties daarop is terugontvangen. Als dat per email is gebeurd, omvat het dossier de gerelateerde e-mails. Bij voorkeur omvat het dossier ook een geluidsbestand van het interview.

Herhaalbaar

Een relevant ontworpen onderzoek is herhaalbaar. Een andere deskundige onderzoeker zou bij een vergelijkbaar ontwerp op vergelijkbare uitkomsten moeten uitkomen.

In feite is een onderzoeksontwerp te zien als een bestek voor de bouw van een huis; als je alle bouwstenen op een afgesproken wijze samenvoegt, ontstaat hetzelfde bouwwerk.

Objectiveerbaar

De uitkomsten van een onderzoek zijn niet afhankelijk van de keuze voor de ene of de andere deskundige onderzoeker. De mening of het oordeel van de onderzoeker doet er namelijk niet toe.

Het onderzoek is waardenvrij en leidt niet tot een oordeel van de onderzoeker, maar geeft het fundament onder het oordeel van de cliënt, de advocaat of de rechtbank.

Procederen of besluitvorming zonder zekerheid te hebben over de relevante feiten is een tombola.

Deskundig feitenonderzoek geeft zekerheid dat er een fundament ligt onder de weloverwogen te maken keuzes of de te kiezen strategie en dat geeft rust.

Van mijn naar schatting 80.000 werkzame uren, heb ik er nu 70.000 achter de rug, waarvan ik 60.000 uur feiten- en toedracht-onderzoekend in financieel administratieve en vergelijkbare omgevingen heb doorgebracht. Die ervaring en reputatie wil ik inzetten om de resterende 10.000 uren van mijn werkzame leven vooral te besteden aan het helpen van cliënten hun zaken te winnen door relevant, herhaalbaar, verifieerbaar en objectiveerbaar onderzoek.

Start op tijd!

Het mag duidelijk zijn dat bij deskundig onderzoek tijd een belangrijke factor is. Neem daarom al in een zo vroeg mogelijk stadium contact met mij op. Niet alleen zorgt dit voor een betere dossiervorming maar het bespaart u ook tijd.

Wat is deskundig onderzoek?

​​Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon